skip to Main Content

Kartlegging og vurdering

av psykiske plager vil inngå som en del av oppstart av samtaleterapi for å sikre god og riktig behandling. Denne kartleggingen foregår gjennom samtale, med eller uten bruk av kartleggingsinstrumenter og diagnostiske verktøy. Dersom ønskelig kan det tilbys systematisk utredning av psykisk lidelse eller kognitiv fungering ved hjelp av kjente og validerte verktøy i tråd med nasjonale retningslinjer. Dette kan gjelde nyoppståtte plager, men også dersom en ønsker å undersøke om kriteriene fremdeles oppfylles for en tidligere gitt diagnose.

Ved behov henvises det videre til riktig sted for utredning eller behandling. Det er også mulighet for samarbeid med annen instans, og et samarbeid med fastlege er ofte naturlig.

Back To Top