skip to Main Content

Denne personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger hos psykolog Hege Hærem. All informasjon om deg behandles og ivaretas etter gjeldende norsk lov og personvernreglene som er vedtatt internasjonalt (GDPR) for å sikre ditt personvern.

Hvilke personopplysninger behandles?
Psykologvirksomheten samler inn nødvendige opplysninger om deg for å tilby helsehjelp. Dette er regulert av den norske helselovgivningen. Psykologer er pålagt å føre journal og det er strenge krav til sikkerhet. Jeg benytter det elektroniske journalsystemet PsykBase, det mest brukte journalsystemet blant psykologer og psykiatere i Norge. ASPIT AS driver PsykBase i Norge. ASPIT AS sikrer datalagringen på servere i Norge, og avtalen med dem oppfyller helselovgivningens og personvernlovgivningens krav. Dersom jeg får papirdokumenter i forbindelse med utredning eller behandling oppbevares disse i safe på kontoret.

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon som telefonnummer og e-post benyttes til kontakt vedr timeavtaler. Sensitive opplysninger sendes ikke på sms eller e-post på grunn av manglende sikkerhet.

Bruk av hjemmeside
Hjemmesiden har sikker tilkobling, det vil si at informasjon som sendes mellom nettsiden og din nettleser blir kryptert. Det samles ikke inn opplysninger om besøk på nettsiden og det lagres ingen informasjon i form av informasjonskapsler/cookies.

Utlevering av opplysninger
Jeg har taushetsplikt, og i dette inngår det også å hindre at andre får opplysninger om deg. Dersom du samtykker kan opplysninger deles med andre, f.eks. fastlege eller andre det er naturlig å samarbeide med. Hva slags opplysninger som eventuelt gis vil alltid bli tatt opp med deg i forkant. Det vil aldri bli gitt opplysninger til andre uten at det er tatt opp med deg. Utgangspunktet er at alle opplysninger er dine, journalen er din, og det er få unntak fra dette. For informasjon på nettet om taushetsplikt og plikt til å melde/gi opplysninger, se helsenorge.no. For informasjon om rett til innsyn i journal, se helsetilsynet.no.

Hvor lenge lagres opplysningene om deg?
Personopplysninger som det ikke lenger er bruk for slettes. Opplysninger i journalen oppbevares i minst ti år, regulert av pasientjournalloven med tilhørende forskrifter.

Dine personvernrettigheter
Du har rett til å vite hva som er lagret om deg. Dersom du ber om innsyn har jeg 30 dager på meg til å svare deg. Opplysninger om deg kan på visse vilkår rettes eller slettes. Dette er regulert i helsepersonelloven § 42 og 43.

Sikkerhetsbrudd
Et sikkerhetsbrudd defineres som et brudd på sikkerheten som fører til utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring, ulovlig spredning av eller tilgang til personopplysninger som er overført, lagret eller på annen måte behandlet.
Ved avvik skal Datatilsynet varsles innen 72 timer etter at behandlingsansvarlig (psykologen) har fått kunnskap om avviket. Du som berørt skal i så fall gis et varsel med følgende innhold: Beskrivelse av avviket, informasjon om mulige konsekvenser av avviket, og en beskrivelse av tiltak som er planlagt eller allerede iverksatt for å lukke avviket og begrense konsekvensene.
I følgende tilfeller kan psykologen la være å varsle de berørte: Dersom det er iverksatt beskyttelsestiltak for personopplysningene som er omfattet av sikkerhetsbruddet, særlig dersom tiltakene gjør opplysningene uleselige for uvedkommende, for eksempel ved kryptering eller dersom det er iverksatt etterfølgende tiltak som gjør at risikoen sannsynligvis ikke lenger er reell. Hvis det er uforholdsmessig vanskelig å varsle hver enkelt av de berørte skal informasjonen i stedet offentliggjøres eller deles på annen måte, slik at de berørte likevel underrettes på en effektiv måte.

Back To Top